ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 10.55 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 ตามลำดับดังนี้ นางกุสุมา รักษมณี สาขามนุษยศาสตร์, นางประคอง นิมมานเหมินท์ สาขามนุษยศาสตร์, นายเกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม สาขาสังคมศาสตร์, นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร สาขาสังคมศาสตร์, นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล สาขาวิทยาศาสตร์, นายสุธี ยกส้าน สาขาวิทยาศาสตร์, นายผดุงศักดิ์  รัตนเดโช สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นายชายชาญ โพธิรัตน์ สาขาแพทยศาสตร์, และนางสาวศศิธร ผู้กฤตยาคามี สาขาแพทยศาสตร์

เวลา 11.01 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ จำนวน 13 คัน โดยเป็นรถต้นแบบ 1 คัน และเป็นรถตามต้นแบบ 12 คัน เพื่อพระราชทานแก่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ถึง 12 ทั่วประเทศ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็ว

ในการนี้ มีพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย อุปกรณ์ภายในรถมีประสิทธิภาพในการตรวจโรค และมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จัดเป็นห้องคลีนรูม ชนิด Class 1000 ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็น ระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลา

ส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงานจะสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้ มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซน และติดตั้งไมโครโฟน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ กับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว โดยได้ทดลองให้บริการไปแล้วครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 12,094 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เกิดผลสำเร็จในการค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และบุคลากรทางการแพทย์ มีความปลอดภัย

เวลา 17.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินไปยังด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้าย-ขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้าย-ขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยแล้วสรงที่พระเศียร และพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น พระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ กับทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

เวลา 18.28 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในการนี้ ทรงจุดเทียนพรรษา ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

แล้วเสด็จขึ้นบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วเสด็จลงจากฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียนแด่ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารพระศาสดา ทรงจุดเทียนพรรษา ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระศาสดา ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระศาสดา ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไสยา

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก ทรงพระสุหร่าย และทรงยกฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธชินสีห์จำลอง ที่ใต้ฐานบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน แล้วทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง

แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารเก๋งกลาง ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธวชิรญาณ พระพุทธมนุสสนาค และพระพุทธปัญญาอัคคะ ก่อนจะทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันออก ทรงพระสุหร่ายและทรงยกฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น ขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธฑีฆายุมหมงคล ที่ใต้ฐานบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต แล้วทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธฑีฆายุมหมงคล

ทั้งนี้ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด