ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2563 ของมูลนิธิโครงการหลวง

ที่ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ไปประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2563 อาทิ ความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย ปัจจุบันมีการดำเนินโครงการวิจัย ได้แก่ การวิจัยทดสอบพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ไม่ไวต่อช่วงแสง, โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูง, โครงการวิจัยศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นตัวอย่างรูปแบบวนเกษตร ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่, รณรงค์ปลูกพืชเหลื่อมถั่วในแปลงข้าวโพด เพื่อเป็นพืชคลุมดินและลดการพังทลายของหน้าดิน และจัดทำแปลงสาธิตไม้ผลในศูนย์ฯ และแปลงสาธิตบ้านจ่อคี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร ทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาขาวพร้อมชงจากยอดชาอัสสัมซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด โดยเก็บยอดอ่อนเพียง 1 ยอด นำไปผ่านกระบวนการทำให้แห้ง ก่อนนำไปอบไล่ความชื้น จนได้เส้นชาขาวที่สวยงาม มีกลิ่นหอม ปีที่ผ่านมาเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยม มีปริมาณไม่เพียงพอจำหน่าย จึงได้ต่อยอดโดยออกแบบและพัฒนาชาขาวในรูปชาพร้อมชง ซึ่งจะจำหน่ายในร้านโครงการหลวงและในงานโครงการหลวง 51 นอกจากนี้ ยังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยประเทศในการดูแลคนบนพื้นที่สูง และประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงภัยแล้ง โดยผลิตผลทุกชนิดของเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมทั้ง 39 แห่ง ได้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน มีการนำผลิตผลมอบให้องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล โรงพยาบาล ทัณฑสถาน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงเรียน และวัด เพื่อประกอบอาหารมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และนำงบประมาณไปบรรเทาผลกระทบด้านภัยแล้งแก่เกษตรกรในพื้นที่ 102 ชุมชน ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 1,400 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด