สนามข่าว 7 สี

จิสด้า สนับสนุนใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจัดการพื้นที่ป่าไม้

จิสด้า สนับสนุนดาวเทียม ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดการที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน

กรมป่าไม้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

โดย จิสด้าจะนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ป่าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิเคราะห์พื้นที่ป่า ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลของป่า รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่โดนบุกรุกทั่วประเทศ

ขณะที่ กรมป่าไม้ มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าทั้งหมดของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล