เช้าข่าว 7 สี

คลอดแล้วร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตแตกต่างจากการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายและหญิง ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขทางกฎหมายบางอย่างที่ยังแต่ต่างกันอยู่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปทำการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน

คราวนี้มาดูสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับนี้ เริ่มด้วยการนิยามคำว่า “คู่ชีวิต” หมายความว่าบุคคล 2 คน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิด สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ตาม พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ.คู่ชีวิต กำหนดให้การจดทะเบียนคู่ชีวิต จะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้ง 2 ฝ่าย มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยทั้งคู่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย และต้องยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย

กำหนดให้คู่ชีวิตมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา และมีอำนาจดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไป เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตให้แบ่งเป็นสินส่วนตัวและสินทรัพย์ร่วมกัน สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดให้ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนยังมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้ ในความหมายก็คือ จดทะเบียนซ้อนไม่ได้ สามารถทำการฟ้องหย่า เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนคู่ชีวิตใหม่ ให้การอุปการะเลี้ยงดูนั้นสิ้นสุดลง

แต่ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส. พรรคก้าวไกล ผู้ที่เรียกร้องให้มีกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ มองว่าการออกกฎหมายคู่ชีวิตนั้น คนที่จดทะเบียนคู่ชีวิตยังไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรส เช่น ไม่ครอบคลุมถึงสวัสดิการของคู่ชีวิตที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ยังขอสัญชาติให้กับคู่ชีวิตไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง การแก้ไขกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วให้รองรับคน 2 คน ที่เป็นเพศอะไรก็ได้ ให้สมรสกันได้ต่างหาก จึงจะทำให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคกันอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังต้องนำไปเข้ากระบวนการถามความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ก่อนส่งต่อไปให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 วาระ ถึงจะประกาศเป็นกฎหมายได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง