ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 และผู้แทนทหาร กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 รวม 40 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารและตำรวจ ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ ปกปักดูแลป้องกันรักษาความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวม 5 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน, โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ ห้วยจะค่าน และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ รวม 566 ถุง พร้อมติดตามการดำเนินของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ อาข่า และมูเซอ ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัจจุบันสภาพป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชและสัตว์เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ อาทิ มอส เฟิร์น สัตว์ป่า นกนานาชนิด และสัตว์หายาก อาทิ เต่าปูลู กะท่างน้ำ และจิ้งเหลนห้วยท้องแดง รวมทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงประชาชน 4,000 ครัวเรือนของอำเภอแม่อาย ที่ผ่านมาประชาชนสามารถนำความรู้จากการเข้าไปศึกษาดูงานมาปรับใช้ เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด