ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินงานวิจัย 49 โครงการ ขณะนี้ได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์สตรอว์เบอร์รีที่มีแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ อยู่ระหว่างการขยายต้นไหล ก่อนนำไปปลูกทดสอบคุณภาพในเชิงการค้า, การพัฒนาศักยภาพโรงสีกาแฟ รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายจากกากกาแฟกะลาเป็นแก้วกาแฟ ถาดบรรจุผลไม้และสลัด, ด้านปศุสัตว์ จัดทำศูนย์สาธิตการเลี้ยงไข่ไก่อินทรีย์ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบ, การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ หรือกัญชง พืชทางเลือกสร้างรายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4 พันธุ์, ด้านการผลิตพืชเพื่อสร้างอาชีพ เน้นส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการจัดโครงการพัฒนาเยาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า

จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม ตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น แก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ปัจจุบันมีประชากร 14 หมู่บ้าน 781 ครัวเรือน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมแบบจำลองการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงที่ครอบคลุมทุกมิติ ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เน้นการพึ่งพากันระหว่างคนกับป่า และยังเป็นพื้นที่นำร่องในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูง มีคนพิการ 7 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีแปลงปลูกผักในโรงเรือนเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว เฉลี่ยปีละ 108,000 บาทต่อครอบครัว นอกจากนี้ บ้านป่าเกี๊ยะ หนึ่งในชุมชนปกาเกอะญอ ยังได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำระดับดีเยี่ยม โอกาสนี้ ได้มอบกล้าไม้แก่ตัวแทนชาวบ้าน นักเรียน และองค์กรในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าตามโครงการ "สวมหมวกให้ดอย ทยอยสร้างป่าวันไร่" โดยปีนี้มีเป้าหมายปลูกเพิ่มป่าในพื้นที่ 39 ดอย ไม่น้อยกว่า 365 ไร่ พร้อมเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างชาวปกาเกอะญอ การทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน และแปลงสาธิตไม้ผล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด