7HD ร้อนออนไลน์

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. เฉียดฉิวก่อนบ้านถูกเคาะขาย

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ถึงผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในคดีของศาลจังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1158/2552 ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของลูกหนี้ไว้ และมีกำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 9 ก.ค.63 ซึ่งในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ลูกหนี้เจรจาตกลงการชำระหนี้กับ กยศ.ได้สำเร็จ โดยเสนอขอผ่อนชำระหนี้ภายใน 1 ปี ซึ่ง กยศ.ยอมรับข้อเสนอของลูกหนี้ และขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ไว้ 1 ปี เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามข้อตกลง
        
กรมบังคับคดีให้ความสำคัญกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมาโดยตลอด โดยได้กำหนดมาตรการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งถึงช่องทางการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ให้ลูกหนี้ได้รับทราบพร้อมกับการแจ้งการยึดหรืออายัดทรัพย์สินทุกครั้ง หากลูกหนี้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สามารถเจรจาการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้สำเร็จ ก็จะไม่เกิดการขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับคู่ความและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงอยากให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ว่าจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์แล้วหรือไม่ก็ตาม ใช้ช่องทางการขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกบังคับคดีอีกต่อไป

สำหรับคดีดังกล่าว มีทุนทรัพย์ตามคำพิพากษาจำนวน 21,084.03 บาท ราคาประเมินทรัพย์ที่ยึด 610,136 บาท ซึ่งคดีมีกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 ก.ค.63 ผลการไกล่เกลี่ยฯ จำเลยตกลงชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ภายในระยะเวลาที่โจทก์กำหนด 1 ปี จึงงดการบังคับคดีไว้ 1 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง