7HD ร้อนออนไลน์

เคาะแล้ว วันเลือกตั้งซ่อม สส.สมุทรปราการ

ในวันนี้ (10 ก.ค.63) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมภายหลังพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างมีผลบังคับใช้ โดยที่ประชุม กกต.มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.63 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง สส. และเปิดรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 16 - 20 ก.ค.63  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ.สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 กำหนด

สำหรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดนั้น โดยให้สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงาน กกต. กำหนด ทั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนการหาเสียงเลือกตั้งให้ทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม กกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล

สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นไปตามที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ให้มีการเลือกตั้ง สส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ สืบเนื่องจากกรณีคนสนิทของนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต สส.เขต 5 สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ นำพวงหรีดและเงินใส่ซองไปช่วยงานศพ ในช่วงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายกรุงศรีวิไล ทำให้การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่จะมีขึ้นนี้นายกรุงศรีวิไล ยังสามารถที่จะลงสมัครใหม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง