ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 ในรูปการประชุมวิชาการออนไลน์เป็นครั้งแรกของโลก โดยมีนักปฏิรูป นักเศรษฐศาสตร์ และผู้นำด้านการศึกษากว่า 60 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส" ทรงอธิบายถึงแนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาที่ฝังรากหยั่งลึกในสังคมไทยมานาน ทำให้ประเทศไทยมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ตลอดระยะการทรงงานกว่า 40 ปี ทรงเริ่มจากสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มไว้ โดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทย เพื่อให้ขยายครอบคลุมเข้าถึงทุกกลุ่ม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ แต่ต้องหาแนวทางเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปได้

จากนั้น ทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความหมายของความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19" ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ, นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และอลิส ออร์ไบร์ท ผู้จัดการกองทุนการศึกษาโลก การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ในรูปแบบออนไลน์นี้ มีผู้ลงทะเบียนกว่า 2,000 คน ใน 70 ประเทศทั่วโลก โดยวันพรุ่งนี้จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และบทสรุปการประชุมเวทีนานาชาติ สารแห่งความหวังและความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด