ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ต่อมาปี 2528 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชอื่น เพื่อสร้างรายได้ทดแทน ปัจจุบัน มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม รวม 4 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง 477 ครัวเรือน ส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาว ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย 28 ชนิด ผลิตผลที่เป็นรายได้หลัก อาทิ ผักในตระกูลสลัด กะหล่ำปลีหัวใจ อะโวคาโด เห็ดหอม และกลุ่มไม้ดอก นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการรวมกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น หัตถกรรมชนเผ่าเป็นอาชีพเสริม ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

ในตอนบ่าย ไปติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ และได้รับพระราชทานอาชีพที่สุจริต สามารถเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ปัจจุบัน มีสมาชิก 558 ราย มีผลผลิตหลัก อาทิ มันเทศญี่ปุ่น กระเทียมต้น องุ่นดำไร้เมล็ด ดอกแอสเตอร์ และสนช่อดาว โครงการฯ นี้ ยังเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัย คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ หรือ กัญชง โดยสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ RPF3 หนึ่งใน 4 สายพันธุ์เฮมพ์ที่โครงการหลวงนำขึ้นทะเบียนพันธุ์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด