สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ระดมความคิดเห็นป้องกันโควิด-19 ระยะที่ 2

เนื่องจากการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสื่อสารรณรงค์ ป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อในช่วงที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาด โดยได้ดำเนินการโครงการสื่อสารรณรงค์ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่อนคลาย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ที่ปรึกษาคณะทำงาน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานระยะที่ 2 เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดใหม่ ซึ่งอาจจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยคณะทำงานได้มีมติในการดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของโควิด-19 ด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเป็นไปได้ความต่อเนื่อง สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะฝ่ายสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน จึงได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาร่วมออกแบบกระบวนการทำงานในระยะต่อไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาดที่จะกลับมาและยังเป็นการสร้างชีวิตวิถีใหม่เพื่อเป็นการป้องกันอย่างยังยืน