เกาะกระแสออนไลน์

10 ข้อ ผู้ค้ำควรรู้ เตือน! ห้ามเซ็นสัญญาที่เขียนว่า “ให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”

กองปราบปราม เตือน! จะเซ็นค้ำประกันให้ผู้อื่น ควรทำความเข้าใจถึงสิทธิ์และผลผูกพันในการเซ็นสัญญาค้ำประกัน หลังชำระหนี้แทนลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ตามวงเงินที่ชำระแทน

แฟนเพจ กองปราบปราม ได้โพสต์เตือนผู้ที่จะเซ็นค้ำประกันให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาเงินกู้หรือการขอสินเชื่อตามสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยทาง กองปราบปราม ระบุว่า การทำสัญญาเงินกู้หรือการขอสินเชื่อตามสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่มักต้องการบุคคลที่จะมาค้ำประกันการทำสัญญานั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหากลูกหนี้ผิดนัดชำระค่างวด ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระหนี้แทน เราจึงอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจถึง 10 ข้อที่ท่านควรรู้ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน

1. ควรดูรายละเอียดสัญญาให้แน่ชัดว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือเงินซึ่งสามารถชำระหนี้ได้

2. สัญญาค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของคู่สัญญา

3. ควรอ่านสัญญาทุกครั้งก่อนเซ็นค้ำประกัน และห้ามเซ็นสัญญาที่เขียนว่า “ให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”

4. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดแทนลูกหนี้ ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามที่ตกลงในสัญญาเท่านั้น

5. หากเจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่าไร ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันก็ลดลงเท่านั้นเช่นกัน

6. หากข้อตกลงในสัญญาเป็นภาระให้กับผู้ค้ำประกันเกินสมควร ข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะ

7. ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ เมื่อยื่นขอชำระหนี้ตามกำหนดเวลา แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับการชำระหนี้นั้น

8. ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หากเจ้าหนี้ยอมขยายเวลาผ่อนหนี้แก่ลูกหนี้

9. ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชำระดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าทวงถาม หากเจ้าหนี้ไม่แจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

10. หลังชำระหนี้แทนลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ตามวงเงินที่ชำระแทน พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น ๆ

กองปราบปราม ย้ำว่า ก่อนที่จะเซ็นค้ำประกันสัญญาใด ๆ ให้กับผู้อื่น ควรที่จะคิดให้ดีก่อน ควรทำความเข้าใจถึงสิทธิ์และผลผูกพันในการเซ็นสัญญาค้ำประกันให้กับผู้อื่นด้วย

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก แฟนเพจ กองปราบปราม