7HD ร้อนออนไลน์

ผวาโควิด-19 โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลุบรี สั่งปิดเรียน 2 วัน

นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ออกประกาศแจ้งปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563  เนื่องด้วย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้น ม.1 - ม.6 มีนักเรียนหลายพันคน ประกอบกับ มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดระยอง ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงกับจังหวัดระยอง จึงตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดและให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปลอดจากโรค

สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โรงเรียนจึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันเวลาดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนทุกอาคาร เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ