ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี และนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง, นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาแผนงานสนับสนุน โดยโครงการหลวงได้รับการรับรองทะเบียนพันธุ์พืชใหม่กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว 15 พันธุ์ และกำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ ดอกมาลีรัตน์วงศ์ขิง, ฟักทองญี่ปุ่น และคะน้าฮ่องกง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ฯ ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว 381 ชนิด ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ภายใต้ตรา "โครงการหลวง" ในปีงบประมาณ 2562 มีมูลค่า 1,328 ล้านบาท
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 24 หน่วยงาน ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมกับองค์การ FAO ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่นานาชาติ โดย นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ณ ตำบลแม่เหียะ และรับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่สูงตามแนวทางของโครงการหลวง โดยกรมป่าไม้ได้รับการอนุมัติขอบเขตการใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ กว่า 2.5 ล้านไร่ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว พร้อมรับฟังผลการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง และพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณของหน่วยงานบูรณาการและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 6 ปี ปี 2560-2565 โดยให้ความสำคัญกับการจัดการปัจจัยพื้นฐาน น้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลต้องดูแลทั้งด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรแบบทันสมัยเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ เน้นให้ทุกกระทรวงใช้นวัตกรรมที่ผลิตในประเทศ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องช่วยกัน โดยขอให้โครงการหลวงพิจารณาการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยความมั่นคง ลดการเหลื่อมล้ำ และเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด