ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดเลย

เวลา 09.51 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์ ประมง และการเกษตร มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานและอบรมอย่างต่อเนื่อง โครงการฯ ได้ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร นักเรียน ประชาชน ให้มีแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับบริโภคในครัวเรือน และในโครงการอาหารกลางวันโดยปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สนับสนุนไก่ไข่แก่โรงเรียนในจังหวัดเลยและพิษณุโลก 28 โรงเรียน, สนับสนุนไก่ไข่ให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 โครงการ และให้เกษตรกร 490 ราย นอกจากนี้ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดพื้นถิ่นปีละ 1.2 ล้านตัว

โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าโคกดงน้อย ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริฯ ให้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร และโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน ที่ผ่านมา สนับสนุนพันธุ์สัตว์พระราชทาน ให้ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงและการผลิตอาหารโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยแล้วว่าสามารถเลี้ยงได้ง่าย ใช้วิธีการไม่ยุ่งยาก และต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันยังได้ผลผลิตอาหารโปรตีนตามความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสัตว์และผลผลิตพระราชทาน เช่น ไก่ไข่ 20,140 ตัว เป็ดไข่ 4,037 ตัว ลูกสุกร 759 ตัว สัตว์ปีกอื่น ๆ 3,226 ตัว ไข่ไก่มีเชื้อ 16,526 ฟอง กระจายสู่พื้นที่ 23 จังหวัดทั่วประเทศ

โอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ของโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย โดยได้เริ่มเลี้ยงแพะนำเข้าพันธุ์บอร์ และพันธุ์ซาแนนจากเยอรมนี รวม 20 ตัว ตั้งแต่ปี 2561 และปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันมีแพะในโครงการฯ 40 ตัว ในการนี้ ทอดพระเนตรแพะ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทดสอบพันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมแก่เกษตรกรในอนาคต

เวลา 13.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว อำเภอด่านซ้าย ซึ่งเดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 3 แต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาทุรกันดาร การเดินทางยากลำบาก ทำให้ต้องมอบโอนให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ดูแลจัดการศึกษาตั้งแต่ปี 2557 หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเมื่อปี 2558 พบว่าทุกหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ทำให้โรงเรียนก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะด้านการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พระราชทานแนวทางให้ครู ตชด. ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น สามารถสอบเลื่อนชั้นเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน ส่วนใหญ่จะไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง อยู่ห่างไป 13 กิโลเมตร

สำหรับการจัดสร้างฝายลำห้วยน้ำหมัน ที่มีพระราชดำริไว้เมื่อปี 2558 ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันดำเนินงาน ปัจจุบันสามารถยังประโยชน์ให้กับโรงเรียนฯ และชุมชนบ้านหมันขาว และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีพระราชดำริให้ ครู ตชด. ออกเยี่ยมบ้าน และนำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานไปมอบให้นักเรียน ขณะที่โรงเรียนปิดก็ได้ปลูกผักเพื่อนำไปแจกให้คนในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรจะได้มีผักไว้บริโภค เมื่อเปิดเทอมนอกจากจัดหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมีการวัดไข้แล้ว ยังได้จัดระยะห่างในห้องเรียน ให้สลับกันมาโรงเรียน ใช้การเรียนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเสริมทักษะ พร้อมจัดคลินิกภาษาช่วยพัฒนาเด็กหลังเลิกเรียน ส่วนผลผลิตทางการเกษตรมีเพียงพอ
 
โอกาสนี้ ทรงฟังรายงานโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครบ 1,000 ครั้ง ในปี 2563 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ หรือ กพด. ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.bppsf.com เป็นเวลา 40 ปี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ รวม 220 แห่ง งานทุกด้านมีความต่อเนื่องและก้าวหน้ามาเป็นลำดับ เด็กและเยาวชนมีการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครู ตชด. มีขวัญกำลังใจ มีพลังที่จะทำคุณประโยชน์เพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติ

เวลา 15.48 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 127 คน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ความพร้อมในอุปกรณ์การเรียนการสอนค่อนข้างมีจำกัด นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่จะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนภูหลวงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ หรือศึกษาต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมที่ได้นำแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาดำเนินงาน เช่น การฝึกทักษะอาชีพช่างตัดผมชาย-หญิง เพื่อให้มีทักษะความรู้ในงานอาชีพ, ฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย มาช่วยสอนและให้ความรู้ด้านบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ในการทำบัญชี และการออม

โอกาสนี้ ทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตามพระราชดำริ ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริปรับปรุงสระเก็บน้ำด้านหลังและด้านหน้าโรงเรียน รวมความจุ 19,953 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียน และติดตั้งถังพักน้ำขนาด 2,000 ลิตร 4 ถัง พร้อมระบบกระจายน้ำแบบสปริงเกอร์ เพื่อช่วยให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ พร้อมกับทรงปล่อยปลาไทย 9 ชนิด จำนวน 5,000 ตัว เพื่อแพร่ขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีน

จากนั้น ทอดพระเนตรการเพาะเห็ดนางฟ้า ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวัน และแปรรูปเป็นขนมเห็ด แหนมเห็ด และเห็ดสามรส จำหน่ายที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน และร้านค้าชุมชน นอกจากนี้ ยังปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่และมีโภชนาการที่ดี

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการทำหน้ากากพญาช้าง โดยนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และรายได้ ตลอดจนเรียนรู้ตำนานพญาช้าง-นางผมหอม ที่เล่าขานกันมาจนมีการจัดงานพญาช้าง-นางผมหอม ที่อำเภอภูหลวง เป็นประจำทุกปี ในเดือนกุมภาพันธ์, ส่วนกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการทดลองการจมและการลอยของวัตถุชนิดเดียวกัน แต่มีรูปร่างต่างกัน, สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทางไกล มีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ อินโดนีเซีย เป็นต้นทาง โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กับมหาวิทยาลัยฯ เน้นการฟังและพูด ซึ่งนักเรียนสามารถโต้ตอบได้ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ และทรงเยี่ยมราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ขิง ปลูกข้าวโพด และยางพารา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด