ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการกองทุนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและติดแนวชายแดนไทย-ลาว เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 88 คน มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน 2 ทุน โดยองคมนตรีและคณะได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการของโรงเรียนฯ อาทิ ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและดับบ่อย และสัญญาณดาวเทียมไม่เสถียร เพื่อจะได้นำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 127 คน เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน 1 ทุน

ส่วนโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนด้อยโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา การจัดหนังสือให้ยืมเรียน และจัดที่พักแก่นักเรียนบ้านไกล ปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในโครงการกองทุนการศึกษา 155 แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 4 แห่ง กระจายอยู่ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นต้นแบบสถานศึกษาแห่งคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชประสงค์ และพระบรมราโชบายในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด