ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน พร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญสิ่งของพระราชทาน 40 ชุด ไปมอบแก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 และผู้แทนมณฑลทหารที่ 37 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ชายแดน อันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องทุกข์สุขของประชาชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคง

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน เชิญสิ่งของพระราชทาน 464 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย และโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง จังหวัดพะเยา

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน จากการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีสำนักงาน กปร.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จากเดิมครัวเรือนละ 50,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็น 280,000 บาทต่อปี มีการนำความรู้จากการทำงานในโครงการฯ ไปปรับใช้ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะกับสมกับพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิกาใต้ร่มไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนการปลูกพืชเมืองหนาว และแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ สบู่อโวคาโด คุกกี้แมคคาเดเมีย ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูสภาพป่าและปรับปรุงระบบนิเวศได้ 6,644 ไร่ ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำ ด้านการเกษตรและสาธารณูปโภค พัฒนาต่อยอดโครงการฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเสริมรายได้ให้ประชาชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยตนเอง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด