7HD ร้อนออนไลน์

ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเร่งผลิตยาบ้า-ไอซ์ ส่งล็อตใหญ่ทะลักเข้าไทย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ของ 6 ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย จีน เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้า ทุกประเทศสมาชิกได้เปิดปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเอง รวม 7,093 ครั้ง จับผู้ต้องหา 8,851 คน ยึดยาบ้า 303 ล้านเม็ด ไอซ์ 13 ตัน เฮโรอีน 1.5 ตัน สารตั้งต้น 15.5 ตัน กาเฟอีน 9.9 ตัน และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ 974 ตัน ทั้งนี้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ยึดได้ในปริมาณมาก หากนำไปผลิตยาบ้าจะได้ถึง 12,375 ล้านเม็ด หรือผลิตไอซ์ได้ 262 ตัน หรือผลิตเฮโรอีนได้ถึง 198 ตัน

อย่างไรก็ตาม ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เป็นกลุ่มการผลิต ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดการผลิตลง และยังคงลักลอบตั้งแหล่งผลิต ทำการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่ของชนกลุ่มน้อยติดอาวุธในเมียนมา และใช้วิธีการเคลื่อนย้ายหลบหลีกจากการถูกค้นหาและทำลาย เพราะยังคงมีการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์เข้าสู่แหล่งผลิตได้ อีกทั้งยังต้องการผลิตยาเสพติดจำนวนมากป้อนตลาดให้ผู้ต้องการใช้เข้าถึงได้ง่าย ร่วมกับความต้องการของตลาดยาเสพติดในระดับผู้เสพยังมีสูง

นายนิยม กล่าวอีกว่า หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพียง 2 เดือน พบว่าทั้งในเมียนมาและไทยมีการจับยึดยาเสพติดได้ปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ในห้วงมิ.ย. – ก.ค.63 มีการจับยึดไอซ์ที่มีน้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไปต่อครั้ง รวม 9 ครั้ง รวมไอซ์น้ำหนัก 5.07 ตัน ขณะเดียวกันมีการจับยึดยาบ้าที่มีจำนวน 1 ล้านเม็ดขึ้นไปต่อครั้ง รวม 9 ครั้งเช่นกัน รวมยาบ้า 30.1 ล้านเม็ด ดังนั้นจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานที่มุ่งในด้านการสกัดกั้นสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ และยาเสพติดตามแนวชายแดนมากขึ้น และรณรงค์ป้องกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อลดความต้องการยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่