7HD ร้อนออนไลน์

ส่อผิดสเปก ป.ป.ท.เร่งสอบโครงการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ปางมะผ้า

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยถึงการตรวจสอบเบาะแสจากคลิปวีดิโอรถแบ๊กโฮกำลังขุดตักก้อนหินในลำธารขึ้นมาบรรจุในกล่องเกเบียน ใช้ดำเนินการก่อสร้างโครงการวางกล่องเกเบียนป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.งามพล บุญลิ่มเต็ง ผอ.กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อสร้าง 39 โครงการ จากทั้งหมด 44 โครงการ  โดยตรวจสอบจากเอกสารและสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพบว่า ขนาดของก้อนหินที่นำมาบรรจุในกล่องเกเบียน มีขนาดที่ไม่ตรงตามที่กำหนดในสัญญาการจ้าง และแบบแปลนการก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดขนาดของก้อนหิน เป็นหินใหญ่ขนาด 15-30 เซนติเมตร อันเป็นสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่า มีก้อนหินมีขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกัน อีกทั้งลักษณะก้อนหินในลำธารและก้อนหินที่บรรจุในกล่องเกเบียนมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับเบาะแสที่ปรากฏตามคลิปวีดิโอ

ด้าน พ.ต.ท.งามพล กล่าวว่า ป.ป.ท. จะเร่งตรวจสอบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ว่ากระทำการทุจริตในการดำเนินโครงการหรือไม่ และมีลักษณะเป็นขบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มิชอบหรือไม่ หากพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เบื้องต้นในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า ผู้รับจ้างต้องนำหินมาจากที่อื่น การตักหินในลำธารขึ้นมาใส่กล่องเกเบียนไม่น่าจะตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา และจากการตรวจสอบด้วยสายตาพบว่าก้อนหินมีขนาดคละกัน ขนาดไม่เป็นไปตามสัญญา ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบในขั้นตอนการตรวจรับงานและนายช่างผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้รับจ้างคู่สัญญา โดยเฉพาะใบฎีกาต่างๆ ว่ามีการแสดงใบเสร็จเกี่ยวกับการจัดซื้อหินไว้อย่างไร

สำหรับโครงการวางกล่องเกเบียนป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ในอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 44 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,431,300  บาท อำเภอปางมะผ้ารับผิดชอบ จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 9,102,300  บาท  ส่วนอีก 25  โครงการ งบประมาณ 12,329,000 บาท อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปางมะผ้า  โดยพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงมีลักษณะเป็นป่ารก มีความลาดชัน  และบางระยะรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล