ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยองคมนตรีได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครูและนักเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา รับเด็กนักเรียนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ เข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. มีการจัดการศึกษาด้วยระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน 717 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด