ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่จังหวัดสระแก้ว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จำนวน 193 ชุด และหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด จำนวน 154 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และข้าวอินทรีย์จากแปลงนาสาธิตให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่

หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 มีสมาชิก 192 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนได้รับบ้านพร้อมที่อยู่อาศัย 1 ไร่และที่ทำกินครอบครัวละ 8-10 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และปศุสัตว์ ส่วนหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 มีสมาชิก 153 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนได้รับบ้านพร้อมที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และที่ทำกิน ครัวเรือนละ 20 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกผัก และพืชสมุนไพร

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ในโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2563 แก่ประชาชน 245 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อให้กับชุมชน และข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลบ่งชี้การดำเนินไปข้างหน้าของการระบาดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระดับนโยบายของประเทศชาติในอนาคต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด