ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสกลนคร

ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโรงพยาบาลฯ ร่วมกับภาคเอกชน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง โดยการเร่งตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ ตามแนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็วและมากที่สุด ตามวิธีการตรวจที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และในอนาคตโรงพยาบาลฯ จะขยายการเปิดบริการให้กับสถานพยาบาลอื่น ในการวินิจฉัยโรคจากไวรัส HIV ตับอักเสบ และมะเร็งปากมดลูกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด