ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนหัวหิน พร้อมทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 17.22 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนฯ ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน 3ก. 3ย. มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงการมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม

โดย ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ได้สร้างกระแสนิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิกผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ มีกิจกรรมเด่น เช่น การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัคร 30 คน หมุนเวียนมาให้บริการ ทั้งการให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับความรักและการเรียน, มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ส่วนกิจกรรมที่สมาชิกสนใจและได้รับความนิยม คือ การทำกระถางต้นไม้ หน้ากากผ้า หุ่นยนต์ และการประดิษฐ์ชุดการแสดง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และทรงติดตามการดำเนินงานของจังหวัดฯ ซึ่งเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 มีสมาชิกฯ 136,252 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35 มีการดำเนินงานอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ครบทั้ง 8 อำเภอ มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา 303 ชมรม ในชุมชน 316 ชมรม ในสถานประกอบการ 31 ชมรม ในเรือนจำ 1 ชมรม ในสถานพินิจ 1 ชมรม และในสำนักงานคุมประพฤติ 1 ชมรม

โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 10

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด