ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม หรือห้วยกอลุง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม ห้วยกอลุง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความจุเก็บกัก 750,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารท่อส่งน้ำและอาคารระบายน้ำล้น มีผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ 40 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 จะทำให้พื้นที่บ้านป่าก่อและใกล้เคียง จำนวน 1,100 ไร่ ราษฎร 342 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการประปาหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีน ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดิน ยาว 96 เมตร สูง 27 เมตร ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและใกล้เคียง จำนวน 700 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านป่าก่อประมาณ 225 ครัวเรือน หลังจากมีโครงการฯ ทำให้ชาวบ้านมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วแระ เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย ทำให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด