ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดชุมพร พร้อมกับทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนศรียาภัย

เวลา 18.35 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จัดตั้งและดำเนินงานในการสร้างกระแสค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิกผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อเนื่องมา 7 ปี ส่งผลให้สมาชิกฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ตลอดจนมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจฯ ที่เปิดให้บริการมากว่า 1 ปี มีอาสาสมัครแกนนำ 20 คน หมุนเวียนมาให้บริการแก่สมาชิก เช่น ให้คำปรึกษาด้านการเรียน และความรัก, การจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น การร้อง เต้น เล่นดนตรี และทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้แก่ เครื่องเก็บน้ำมันผิวน้ำกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, หมวกกันน็อคอัจฉริยะ และการสร้างภาพปะติดด้วยวัสดุธรรมชาติ

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดชุมพร ที่ดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมาตลอด 16 ปี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ปัจจุบัน ได้รับรางวัลจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ในกลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต้ ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน คิดเป็นร้อยละ 96.30 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา 17 ชมรม, ในชุมชน 18 ชมรม และในสถานประกอบการ 10 ชมรม

ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชุมพร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข หรือจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 10

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด