ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ศาสตร์พระราชา สู้โควิด-19 จ.ชุมพร

จากวันนั้นไม่ถึงสองเดือนพื้นดินกว่า 10 ไร่ ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ก็คลาคล่ำด้วยพืชผักนานาชนิดตามแบบฉบับของ ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาที่คุณสังวาลย์ พิมลรัตน์ หรือป้านวย น้อมนำมาเป็นหลักคิดนำชีวิตหลังวิกฤตโควิด-19

ไม่ใช่แค่ผักสวนครัวรั้วกินได้ แม้แต่ไม้ยืนต้นนานาพรรณ ก็ถูกเพาะชำแจกจ่ายเพื่อจะคืนผืนป่าให้ชุมชน นี่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ป้านวยได้รับการยอมรับ และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานธนาคารต้นไม้ชุมพร ทุกวันนี้ป้านวยก็ยังออกไปให้ความรู้เรื่องการปลูกป่า และเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นมาอนุรักษ์ให้เป็นมรดกลูกหลาน

ป้านวยนำพาชุมชนพะงุ้น เดินหน้าสู่ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้ราษฎรกินทุกอย่างที่ปลูกและปลูกทุกอย่างที่กิน เหลือก็แบ่งขายเป็นเงินออม เพื่อความมั่นคงของครอบครัว ทั้งยังได้คืนพื้นป่าสีเขียวเพื่อให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น