สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ธงชัยเฉลิมพลในพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ รายการสนามข่าว 7 สี จะนำเสนอเรื่อง ธงชัยเฉลิมพล ธงที่มีความสำคัญเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับทหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ของกองทัพไทย ติดตามได้จากคุณนภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ

วันนี้ ทีมสนามข่าว 7 สี มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ที่จัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทหาร เดิมที่นี่เป็นอาคารโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมแห่งแรก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2445 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน

พามาที่ห้องจอมทัพไทย จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราช และจัดแสดงธงชัยเฉลิมพล ที่กองทัพบกได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์รัชกาลต่าง ๆ

ธงจุฑาธุชธิปไตย คือ ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทัพธงแรก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่กองทัพของนายพันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถ ไปปราบปรามฮ่อเมื่อปี พ.ศ.2428 ถือเป็นตัวแทนที่เชื่อมโยงพระมหากษัตริย์กับทหาร เป็นหลักชัยแห่งความองอาจกล้าหาญในการออกรบรักษาแผ่นดิน

นอกจากนี้ ยังมีธงชัยเฉลิมพลผืนอื่น ๆ เช่น ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่กองทหารบกรถยนต์ ไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร ณ ทวีปยุโรป จนได้ประดับเหรียญครัวซ์เดอแกร์จากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อเชิดชูความกล้าหาญ แสดงคู่กับธงมหาไพชยนต์ธวัช ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทัพอีกธงหนึ่ง สำหรับใช้คู่กับธงจุฑาธุปธิปไตย รวมไปถึงพระยอดธงและคันธงของรัชกาลต่าง ๆ อีกด้วย