7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านบ้านม้งไมโครเวฟ ยื่นเรื่องถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน จ.แม่ฮ่องสอน

กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พอใจการทำงานของผู้นำชุมชน ที่นำทรัพย์สินสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงได้ร่วมลงชื่อขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากบ้านม้งไมโครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมายื่นหนังสือแก่นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ตรวจสอบและถอดถอนผู้นำชุมชนออกจากตำแหน่ง

โดย นายพรชัย พนมไพร ผู้แทนชาวบ้านจากบ้านม้งไมโครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เหตุที่ต้องมาร้องเรียนในครั้งนี้ เนื่องจากผู้นำชุมชนไม่ทำงานพัฒนาหมู่บ้าน มีพฤติกรรมทุจริตงบประมาณซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงรวมตัวกันมายื่นเรื่องให้ทางอำเภอเข้ามาตรวจสอบ

และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ชาวบ้านลงชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการนั้น ชาวบ้านได้สังเกตว่า ที่หัวกระดาษระบุว่าเป็น "บันทึกเพื่อขอถอดชื่อออกจากการลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน" ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ และเข้าใจว่าฝ่ายปกครองไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา

ซึ่งทางด้าน นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ลงมาพูดคุยและรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน โดยยอมรับว่า เกิดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารที่ให้ชาวบ้านลงชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยทางอำเภอจะให้มีการแสดงตัวตนใหม่อีกครั้ง รวมถึงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของเอกสารนี้ด้วย