7HD ร้อนออนไลน์

มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจว. คุมเข้มจัดคอนเสิร์ตสกัดโควิด

วันนี้ (28 ก.ค. 63) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆ

ซึ่งเนื้อหาหนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 63 มีการจัดงานคอนเสิร์ต และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การเว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด รวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ศบค.มท. ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรม และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งศบค. รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่าการดำเนินกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่ง ศบค. ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป