7HD ร้อนออนไลน์

ผบ.ตร.สั่งสำรองราชการ “วิระชัย”

วันนี้(29 ก.ค.63) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีหนังสือคำสั่ง ตร.ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค.63 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจสำรองราชการ

โดยใจความในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามคำสั่ง ตร.ที่ 383/2563 ลงวันที่ 24 ก.ค.63 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. ซึ่งถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์ และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการ และฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง

ประกอบกับ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ได้รับคำร้องทุกข์ในกรณีกล่าวโทษว่า มีการกระทำอันเป็นการทำผิดต่อรัฐ มีมูลเข้าข่ายตามความผิด พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 และตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 21 เรื่องการห้ามดักฟังทางโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารอื่นใดนั้น

เนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นเหตุในการสั่งสำรองราชการได้ ตามนัยข้อ 3(1)แห่งกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการ ในส่วนราชการใด พ.ศ.2548 ดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัยและอาญา เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 (2) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.สำรองราชการ ตร. ( อัตราเลขที่ สรส.1) ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเซ็นคำสั่งโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.