7HD ร้อนออนไลน์

ประธานสภาฯ เล็งยุบ กมธ.สอบคดีบอส อยู่วิทยา หากซ้ำซ้อน

กรณีกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ,คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ,คณะกรรมาธิการการตำรวจ และคณะกรรมาธิการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน พิจารณาตรวจสอบกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังนั้น 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาปัญหาการทำหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมาธิการว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ หากมีการเชิญซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกันหลายคณะกรรมาธิการ เป็นเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะวินิจฉัยว่าจะให้คณะกรรมาธิการชุดใดเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ ที่ผ่านมามีการดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ในกรณีนี้ยังไม่มีปัญหา หากมีปัญหาสามารถแจ้งมาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารายละเอียดได้ต่อไป

ส่วนคณะกรรมาธิการชุดใดควรพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอพิจารณารายละเอียดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใครและอยู่ในความรับผิดของกรรมาธิการชุดใด แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะต้องมีการหารือกันก่อน