สนามข่าว 7 สี

แรงงานไทยไม่หวั่นโควิด-19 เดินทางไปทำงานที่สวีเดน-ฟินแลนด์

แรงงานไทยชุดแรกเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักรแล้ว โดยปลายทางของแรงงานชุดนี้ จะไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ โดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งแรงงานทั้งหมดที่ไป ต้องมีความเป็นอยู่ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

แรงงานไทยชุดแรกกว่า 2,000 คน เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อไปทำงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ โดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมาย

การเดินทางออกไปทำงานครั้งนี้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เสนอที่ประชุม ศบค.แล้ว และเห็นชอบตามแนวทาง โดยบริษัทจัดหางานและแรงงานที่เดินทางไป ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยต้องมีการจัดทำประกันสุขภาพให้ครอบคลุมถึงค่ารักษา กรณีเจ็บป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมออกค่าใช้จ่ายในช่วงการกักตัว 14 วัน ทั้งไปและกลับ รวมถึงค่าตรวจเชื้อโควิด-19 และหากเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ต้องได้รับเงินชดเชย จำนวน 1 ล้านบาท

และระหว่างเข้าทำงาน บริษัทจัดหางานและนายจ้างต้องจัดหาที่พักให้อยู่รวมกันไม่เกิน 4 คนต่อห้อง และมีห้องน้ำส่วนตัวในห้อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนการเดินทางออกไปทำงานเก็บผลไม้ ให้เตรียมรถเฉพาะแรงงานไทย บรรทุกคันละไม่เกิน 6 คน และต้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าให้คนงานไทย กรณีที่คนงานอยู่ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศไทยและวีซ่าหมดอายุ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ จะต้องมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางไปด้วยจนกว่าจะกลับ เพื่อคอยดูแลตรวจสุขภาพแรงงาน พร้อมประสานการแพทย์ในพื้นที่ หากเกิดกรณีต้องสงสัยแรงงานไทยติดเชื้อ โดยทั้งหมดนี้บริษัทนายจ้างต่างประเทศจะต้องเป็นผู้จัดหา และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด