สนามข่าว 7 สี

การประปานครหลวง ชวนคนไทยประหยัดน้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในขณะที่บางพื้นที่ในประเทศไทย ประสบปัญหาภัยแล้ง ภาวะขาดแคลนน้ำ แต่ยังพบว่าสัดส่วนของคนไทยกว่า 30% ยังใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า

การประปานครหลวง จึงมุ่งแก้ปัญหาไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยเริ่มที่สถาบันสำคัญใกล้ตัวนั่นก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐให้เป็นต้นแบบของการประหยัดน้ำ โดยเข้ามาให้ความรู้ ข้อแนะนำ ปลูกฝังจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้ประชาชน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำ ซึ่งสามารถลดค่าน้ำได้ถึง 50%

โดยในอนาคต วางแผนขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนที่มีปริมาณการใช้น้ำสูง เช่น ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และสามารถประหยัดงบประมาณการนำเข้าน้ำดิบมาใช้ในประเทศได้อีกด้วย