เช้าข่าว 7 สี

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับจากอียิปต์ และซาอุฯ 6 คน

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ อียิปต์ 4 คน เป็นนักศึกษาชาย อายุระหว่าง 21-25 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทย เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ใน จังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจในวันที่ 11 ของการกักตัว ทั้ง 4 คน ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 2 คน

ผู้ติดเชื้ออีก 2 คน เป็นนักศึกษาไทย อายุ 25 ปี และแม่บ้านอายุ 50 ปี กลับจากซาอุดีอาระเบีย เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจในครั้งที่ 1 ทั้ง 2 คน ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 คน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมของไทย รวม 3,304 คน แล้ว รักษาหาย 3,111 คน และรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 135คน ส่วนโควิดทั่วโลกขณะนี้ยังมีการระบาดเป็นวงกว้าง หลายประเทศที่คุมการแพร่ระบาดได้แล้ว แต่กลับมาพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เวียดนาม เป็นต้น ส่วนไทยไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว

สภาผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในระดับนานาชาติ (The GCI Global Advisory Council) ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวการระบาดของโรคโควิด 19 ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ประเมินจากดัชนี 2 ด้าน คือ ภาพรวมในมิติการฟื้นตัว และความรุนแรงผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดัชนีการฟื้นตัว ไทยได้คะแนนรวม 82.27 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัส ได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก ทั้ง
จากผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ และคะแนนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ของไทยได้คะแนนรวม 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีร้อยละการติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ชี้วัดความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาด