ห้องข่าวภาคเที่ยง

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้ ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) อาศัยอำนาจในมาตรา 5 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากจะมีจำนวนคนเดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งการติดต่องานราชการ การประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์ แรงงาน หรือการศึกษา โดยจะเน้นการบูรณาการความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนอกเหนือไปจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ มุ่งรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ