ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เวลา 14.06 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน มีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ผลิตเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อน "ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน" อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 76.4, การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน ผลการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือบริโภคในสถานที่ผลิตและจำหน่าย ในปี 2562 พบว่า มีเกลือผ่านมาตรฐานในสถานที่ผลิตร้อยละ 87.7 และในสถานที่จำหน่ายร้อยละ 71.7 ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนร้อยละ 80.2 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น การเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังต้องจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้ครอบคลุมทุกราย, การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคม จัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติ ในวันที่ 25 มิถุนายนทุกปี ทั่วประเทศ โดยในปี 2563 มีการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ "ผู้ประกอบการอาหารร่วมใจ ใช้เกลือเสริมไอโอดีนทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย ต้องได้ไอโอดีน" และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศ เช่น ประเมินการได้รับสารไอโอดีนจากเกลือเสริมไอโอดีนในอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นอีกแหล่งที่สามารถเพิ่มการได้รับสารไอโอดีนไปยังประชากรไทย จากเกลือเสริมไอโอดีนในอาหารแปรรูป และการเติมไอโอดีนในน้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว และน้ำเกลือปรุงอาหาร ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสารไอโอดีนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด