ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

เวลา 09.57 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนี ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ใหม่ จาก พระราชพัชรมานิต เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด, พระครูวินัยธร, พระครูสังฆรักษ์, พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา

พระเทพพัชรญาณมุนี มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shaun Chiverton) อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี 2523 ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร หรือ หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งไทยและต่างประเทศ

เวลา 14.02 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ใหม่ จากพระเทพปริยัติโมลี เป็นพระธรรมราชานุวัตร พระราชาคณะชั้นธรรม มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดธรรมานุวัตร, พระครูวินัยธร, พระครูธรรมธร, พระครูสังฆรักษ์, พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา

ปัจจุบัน พระธรรมราชานุวัตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีผลงานการเขียนหนังสือมากมาย อาทิ หนังสือธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่, หนังสือปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญเอก พ.ศ.2549 เป็นต้น รวมถึงมีบทบาทต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ทั้งทางโลกและทางธรรม

เวลา 14.27 น. ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ผู้แทนพระองค์ รับศีล เมื่อประธานสงฆ์ให้ศีลจบ ผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพศากยวงศ์บัณฑิตแล้ว ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต มีนามเดิมว่า อนิลมาน ฉายา ธมฺมสากิโย เป็นชาวเนปาล สัญชาติไทย บรรพชาเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รวมทั้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด