ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563

ที่ห้องเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง มีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ โครงการหลวงไปช่วยดำเนินโครงการเกษตรวิชญา ตามพระราชดำริฯ ที่บ้านกองแห อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน, มูลนิธิโครงการหลวง เดิมมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 38 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ฝิ่น และไร่เลื่อนลอย เป็นพื้นที่เกษตร สร้างเศรษฐกิจดีแก่ชุมชนชาวไทยภูเขา นำไปสู่โมเดลการพัฒนาพื้นที่สูง และในปลายปี 2559 มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ลำดับที่ 39 และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ได้ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร 126 ราย ในพื้นที่จัดสรรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำกว่า 100 ไร่ โดยปลูกพืชแบบผสมผสาน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำเพื่อบริโภค ผลผลิตจำหน่ายผ่านโครงการหลวง เกิดรายได้ในรอบ 3 ไตรมาส กว่า 1.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ มีการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง รวมถึงบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยราชการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยเป้าหมายในปี 2564 คือ เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อยครัวเรือนละ 100,000 ต่อปี พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพึ่งพาตนเอง จัดระเบียบที่ดิน เพิ่มพื้นที่ป่า พัฒนาระบบปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาการตลาดตามวิถีใหม่ โดยเข้าสู่การเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด