สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กมธ. แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ก่อน

ความเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้บทสรุปจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เห็นตรงกัน ว่าสมควรแก้ รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 ก่อน เพื่อเปิดทางให้ แก้ไขมาตราอื่นๆ ได้ เพราะหลายมาตรา ติดเงื่อนไขของ มาตรา 256 หรือ หากเป็นไปได้ ให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งฉบับ โดยให้ตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ซึ่งกรรมาธิการ จะทำความเห็น และข้อเสนอแนะ ส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร และ ส่งไปยังรัฐบาล เพื่อดำเนินการต่อ หากทุกฝ่ายเห็นด้วย กับข้อเสนอแนะคาดว่า ภายใน 5 เดือน ก็น่าจะเริ่มนับหนึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือร่างฉบับใหม่ได้ โดยทั้งกระบวนการ คาดว่าจะใช้เวลา ประมาณ ปีครึ่ง ก็จะได้ รัฐธรรมนูญใหม่