ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ นางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา  ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส กรุงเบิร์น

ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสมาพันธรัฐสวิส

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มั่นคง และความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการด้านต่าง ๆ ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด