สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาพเป็นข่าว : ปลูกฝังคนไทยประหยัดน้ำ ใช้ บ้าน วัด โรงเรียนเป็นต้นแบบ

การประปานครหลวงเล็งเห็นปัญหา จัดกิจกรรมหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยเริ่มที่สถาบันสำคัญที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันมากที่สุด นั่นก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐให้เข้ามาเป็นต้นแบบของการประหยัดน้ำ

โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ ข้อแนะนำ ปลูกฝังจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถลดค่าน้ำได้ถึง 50% โดยในอนาคตวางแผนขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงานรัฐ ไปถึงภาคเอกชนที่มีปริมาณการใช้น้ำสูง เช่น ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และสามารถประหยัดงบประมาณการนำเข้าน้ำดิบมาใช้ในประเทศได้อีกด้วย