ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

เวลา 14.55 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศาลา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ 99

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2403 ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาแพ เมื่อพระชันษาครบ 20 ปี ทรงผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และเสด็จไปประทับจำพรรษาที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เพื่อทรงศึกษาพระปริยัติธรรม ในเวลาต่อมาทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยทรงปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อประโยชน์แก่สังฆมณฑลนานัปการ อาทิ ทรงวางรากฐานการศึกษาแบบใหม่ให้กับคณะสงฆ์ และทรงจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้วยทรงพระปรีชาในพระปริยัติธรรม และภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส จึงทรงพระนิพนธ์หนังสือด้านพระพุทธศาสนาเผยแผ่ และเป็นตำราเรียนแก่พระภิกษุ และสามเณร ใช้ศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ มากมาย โดยสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2464 สิริพระชันษา 61 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด