ห้องข่าวภาคเที่ยง

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สู้โควิด-19 รอบ 2

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าล่าสุดได้เปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายได้ประจำ สามารถขอกู้เงินฉุกเฉินได้ คนละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี โดยผ่อนคลายเงื่อนไขใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเพียงเดือนเดียวหรือรายการเดินบัญชีหรือ Statement เพียง 3 เดือน โดยอำนวยความสะดวกให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับคุณสมบัติสำคัญของผู้กู้ อาทิ ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะตกงาน, ถูกลดเงินเดือน หรือขาดรายได้ โดยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ โดยก่อนหน้านี้ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว แต่ทั้งนี้เมื่อธนาคารฯ ได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจารณาตามกระบวนการสินเชื่อแล้วปรากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จนทำให้ยังมีวงเงินเหลือนำมาปล่อยกู้ได้