ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดจันทบุรี

เวลา 17.00 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ตามคำขวัญที่ว่า "เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" มีผู้จัดการและอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน มีสมาชิกมาใช้บริการระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ วันละประมาณ 30 คน โดยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน ความรัก และยาเสพติด มีกิจกรรมพัฒนาอีคิว กิจกรรมสร้างสุข เช่น Cover Dance ร้องเพลง และเล่นดนตรี การฝึกอาชีพ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์พี่สอนน้องจากแกนนำแต่ละสาขาวิชา

พร้อมกันนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 17 ปี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานดีเด่น อาทิ เป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1

โอกาสนี้ พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ที่ไปเฝ้า เพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 123,705 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 มีชมรมฯ ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักคุมประพฤติ รวม 1,101 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ 192 แห่ง

จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ในทุกปีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวด ระดับภาค 9 รุ่น 14 คน ระดับประเทศ 5 รุ่น 5 คน สำหรับประกวดฯ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 นายณภรกชมน สอนภาเมือง จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย อันดับ 1 ระดับประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด