ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบ อาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้มอบอาหารพระราชทานและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ประชาชน 100 ชุด ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส, อำเภอตากใบ, อำเภอรือเสาะ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 3,200 ชุด พร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ และมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอรือเสาะ 10 ราย

โดยได้รับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด