ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางในกลุ่มภาคกลาง ที่จังหวัดปทุมธานี และสมุทรสาคร

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ในกลุ่มภาคกลาง โดยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนปลายทาง มีโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนต้นทาง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ห้องเรียน พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอนระยะไกลแบบสื่อสารสองทางเสมือนห้องเรียนจริง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งครูและนักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้

ในตอนบ่าย ไปติดตามการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดสุนทรสถิต ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนปลายทาง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ห้องเรียน ก่อนเริ่มโครงการมีการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการประเมินพบว่านักเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด กล้าตอบคำถาม และพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมกับได้ประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด