ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดชุมพร

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานทักษะฝีมือนักเรียน อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสามารถด้านกีฬา การเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้หลังจบการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 470 คน มุ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตที่ดี การเรียนการสอนเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จากนั้น ไปติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร อำเภอทุ่งตะโก พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครูและนักเรียน และเยี่ยมชมผลงานทักษะฝีมือนักเรียน ซึ่งโรงเรียนฯ จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนยึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำเป็นหลักสูตรบูรณาการ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 461 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด