เกาะกระแสออนไลน์

เปิดวิธีลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน รอบ 2 ผ่าน www. gsb.or.th

ล่าสุดธนาคารออมสิน ได้มีการเปิดให้กู้รอบ 2 รายละ 50,000 บาท “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” เปิดยื่นกู้ 4 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

โดยวิธีการลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th มีดังนี้

1.ลงะทพเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู "ลงทะเบียนผู้มีรายได้ต่ำ"
2.กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด เริ่มลงทพเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2563
3.รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบคำขอกู้ดังนี้

   เอกสารส่วนบุคคล
   1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
   2.ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
   3.สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้กู้ (ถ้ามี)
   4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกของธนาคารออมสิน

   เอกสารทางการเงิน
   1.สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน (ล่าสุด) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
   2.กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชี      รายรับรายจ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (โดยอนุโลม)
   3.เอกสารแสดงเส้นทางการเดินบัญชี (statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ของผู้      กู้และผู้ค้ำประกัน
   4.เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ)

   กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
  - สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

4.ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.รอผลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด จัดทำนิติกรรมสัญญาฯ
6.ติดต่อธนาคาร เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาฯและรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฝาก)

ซึ่งเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีดังนี้
1.ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนืองและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน เป็นต้น
2.สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
3.มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
4.ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ คำประกัน
5.ระยะเวลาชำระเงินคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)


 

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง