ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการคูโบต้าฟาร์ม ที่จังหวัดชลบุรี

เวลา 08.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ "คูโบต้าฟาร์ม" อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด สร้างขึ้นบนพื้นที่ 220 ไร่ เพื่อเป็นต้นแบบของฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจร

โอกาสนี้ ทรงเปิด "อาคารเกษตรชัยพัฒน์" ที่ได้พระราชทานนามอันหมายถึง "อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จ และความเจริญทางการเกษตร" ภายในมีห้องแสดงนิทรรศการ เช่น Kubota Farm The Beginning : แสดงพัฒนาการของฟาร์ม ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2561, Royal Project : แสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, Internet of Things : แสดงการนำเทคโนโลยีมาใช้ติดตามสถานะแปลงเพาะปลูก และนำข้อมูลมาวิเคราะห์พัฒนาการเพาะปลูก และ Application ปฏิทินการเพาะปลูก ช่วยเตือนให้เกษตรกรทำกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

จากนั้น ประทับรถพ่วงไปทอดพระเนตรพื้นที่สร้างประสบการณ์จริงภายในฟาร์ม แบ่งได้ 9 พื้นที่ แสดงรูปแบบการเพาะปลูกข้าว พืชหลังนา พืชไร่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรทุกขั้นตอน นำนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้ทำเกษตรได้แม่นยำขึ้น ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และภาคการเกษตรให้มั่นคงและยั่งยืน มีเป้าหมายคือ เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน ช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการผลิตอาหารของภูมิภาคอาเซียนให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด