ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2563

เวลา 16.01 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการนี้ พระราชทานเงินที่ได้จากการจำหน่ายภาพวาดฝีพระหัตถ์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

จากนั้น ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี 2563 เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ, และรายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้น เมื่อปี 2529 โดยได้ดำเนินงานภายใต้พระนโยบาย และสนองพระกรุณาธิคุณ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และการพยาบาล, การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล และการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งทรงก่อตั้งโครงการและกิจกรรมสาธารณกุศลในพระดำริ เช่น โครงการถักร้อย-สร้อยรัก และโครงการผลิตภัณฑ์ ดร.น้ำจิต เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด